REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mondu.shopshood.com

Sprzedającym jest firma MonDu Krzysztof Dubik z siedzibą w Płocku, ul. Sucharskiego 5/44, zarejestrowana pod numerem NIP: PL9222265850, zwana dalej zamiennie Sprzedajacym.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: mondu@op.pl.

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedający– podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.mondu.shopshood.com.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy www.mondu.shopshood.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.mondu.shopshood.com są fabrycznie nowe, wykonane recznie, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep Internetowy drogą mailową.
 3. Zamówienia składane przez Sklep, można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury uproszczonej, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur uproszczonych w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego, w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia (płatność przelewem lub płatność PayPal).
 11. Jeśli Zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni, zostaje ono anulowane.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy, do którego należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

§ 5 Płatności

Płatność za zamówiony towar może nastąpić po przedpłacie na rachunek bankowy sklepu lub płatnością PayPal.

Za każdy sprzedany towar zostanie wystawiona imienna faktura uproszczona na wyraźne życzenie Klienta.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14.dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. dni. Zakupiony towar należy odesłać na adres: Monika Dubik, ul. Sucharskiego 5/44, 09-410 Płock.
 4. Towar nie moze zostać odesłany przesyłką "za pobraniem".
 5. Po otrzymaniu Towaru, Sprzedający dokona zwrotu kosztów całego Zamówienia na podany przez Klienta rachunek bankowy.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, pod adres: Monika Dubik ul. Sucharskiego 5/44 09-410 Płock.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14.dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Postanowienia ogólne:
  Rolę Administratora, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej nazywane "RODO") w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi pełni Sprzedający.
 2. Podstawa przetwarzania danych:
  Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Klientów, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług Sklepu.
  Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu umożliwienia korzystania Klientom z Serwisu, w tym w szczególności wykonywania wymienionych czynności:
  - zakładanie i zarządzanie Kontem Klienta,
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta zmierzające do jej zawarcia,
  - zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  - obsługa reklamacji Klientów,
  - wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  - prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  - księgowych,
  - archiwizacyjnych.
 3. Udostępnianie danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Dane Klienta są przekazywane następującym podmiotom zewnętrznym: dostawca płatności, podmiot realizujący dostawę towarów, biuro księgowe, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 4. Uprawnienia Klientów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Klient ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Jeśli Klient chce skorzystać ze swoich praw, zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sklepem mailowo: mondu@op.pl Jeśli Klient uzna, że Jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

 5. Bezpieczeństwo danych:
  Po zrealizowaniu zamówienia, dane Klienta nie są przetwarzane. Są jedynie przechowywane w formie e-faktury z zachowaniem bezpieczeństwa i braku dostępu osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Klienta do czasu odwołania przez Niego zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).